Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.poketo.sk

 

7 vecí, ktoré musíš vedieť (obchodné podmienky ľudskou rečou)
  • Tieto obchodné podmienky sa týkajú eshopu a tovaru predávaného na eshopu na webových stránkach poketo.sk. Predávajúcim je živnostník Martina Hamouzová a kupujúcim sa stáva každý, kto si objedná tovar z eshopu poketo.sk.
  • Po zakúpení knižky alebo iného fyzického tovaru ti príde klasicky poštou nebo cez Zásielkovňu.
  • Objednávkou obom stranám vznikajú isté povinnosti. Hlavnou je tá, že ja sa zaväzujem dodať to, čo si si objednal a ty si povinný zaplatiť. Jednoduché.
  • Za tovar môžeš zaplatiť bankovým prevodom, alebo na dobierku.
  • Ak by sa naskytol akýkoľvek problém, napíš na adresu info@poketo.cz a vyriešime to.
  • Čo ak po zakúpení zistíš, že tento produkt nie je pre teba (alebo pre tvoje dieťa)? Žiadny strach, máš 14-dňovú garanciu vrátenia tovaru.
  • Tvoje osobné údaje sú v bezpečí a nebudem ich zdieľať nikomu inému.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj pruduktov (ďalej len „produkt“) cez internetovej stránke poketo.sk.

1.2 Predávajúcim sa v zmysle týchto VOP označuje živnostník Martina Hamouzová, IČ 76636984 so sídlom L. N. Tolstého 634, Kladno 7, Česká republika (ďalej len ako „predávajúci“). Kontakt: tel. 0042 731 168 944, e-mail info@poketo.cz.

1.3 Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho (ďalej len ako „Kupujúci“).

1.4. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na poketo.sk alebo poketo.cz.

1.5. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ustanovenia individuálne dojednaných kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim, kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

2.2 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovaru, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako “objednávka”).

2.3 Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim.

2.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O možnostiech riešenia (zmena dodacej lehote, odstúpenie od zmuvy atď.) bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom, prípadne telefonicky.

 

3. CENA PRODUKTU

3.1 Cena produktov (a náklady spojené s dodaním tovaru) je uvedená na stránke poketo.sk a je súčasťou záväznej objednávky. Cena je uvedená s DPH v zmysle zákona. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru. 

 

4. PLATBA ZBOŽÍ

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve. Kupujúci jej môže uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

(i) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 5475639329/0800. Cena je splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
(ii) na dobierku
(iii) v hotovosti v prevádzke predávajúceho v Prahe, ČR.

4.2 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Nárok na dodanie produktu vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a úhradou kúpnej ceny. Po obdržaní úhrady kúpnej ceny sa tovar odosiela. Dodacia lehota je stanovená informatívne a je v zásade 7-dňová po potvrdení objednávky kupujúcemu. Dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom prepravnej spoločnosti uvedenej na webstránke (eshope) predávajúceho. Rýchlosť prepravy záleží na rýchlosti prepravnej služby. Osobný odber tovaru je možný v Prahe.

5.2 Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na nebezpečenstvo predávajúceho. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď tovar bol prevzatý kupujúcim. Kupujúci je povinný tovar od prepravnej spoločnosti riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu. Prevzatim zásielky kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

5.3 Kúpna cena tovaru bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Platia nasledujúce platobné podmienky pro dodanie: vyzdvihnutie na zvolenej pobočke Zásielkovne, poštovné 4 EUR (balík do 5 kg). Pri objednávke nad 28,- EUR poštovné zdarma.

 

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1 Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od doručenia tovaru.

6.2 Odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho alebo na emailovej adrese info@poketo.cz. Kupujúci je  povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Adresa pre zaslanie: Martina Hamouzová, Kollárova 276/8, Praha 8, 186 00, Česká republika. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

6.3 Tovar nesmie byť poškodený a znečistený, môže byť iba odskúšaný ako pri nákupe v kamennom obchode, avšak odskúšať neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar musí byť taktiež zabalený v pôvodnom obale spolu s kompletným príslušenstvom, návodmi a musí byť pribalená faktúra za tovar a doklad o zaplatení (stačí fotokópia). V prípade, ak sa zistí nekompletnosť balenia, poškodenie alebo opotrebovanie tovaru, bude z ceny, ktorá má byť vyplatená kupujúcemu odrátaná suma, ktorá je potrebná na navrátenie tovaru do pôvodného stavu.

6.4 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, okrem nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a to v zásade rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platby. Pri odstúpení od zmluvy  predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu

 

7. ZÁRUKA ZA AKOSŤ, REKLAMÁCIE

7.1 Záruka za akosť, práva zo záruky a reklamačné konanie sa spravuje osobitným dokumentom, ktorým je Reklamacny poriadok.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefonne číslo a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou, alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, a e-mailovú adresu.

8.2 Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

8.3 Prodávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

9. UKLADANIE COOKIES

9.1 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom 1.10.2020.

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením nového znenia týchto všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.